Μπίζιος Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΒΕΕ


ΒΙ. ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
2467044603-09
Οδηγίες προς την τοποθεσία
Η εταιρείας μας δραστηριοποιείται στους κάτωθι κλάδους: Μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, χωματουργικές επιχειρήσεις, ασβεστοποιία, πλυντήριο αδρανών υλικών, εμπόριο οικοδομικών και δομικών υλικών, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, κατασκευαστικές εργασίες πάσης φύσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων και βαρέων μηχανημάτων.